Av
Trygve Riiser Gundersen

Essay. Publisert 8. februar 2024.

Av
Trygve Riiser Gundersen

Essay. Publisert 8. februar 2024.

Trygve Riiser Gundersen

Født 1970. Forlagsmedarbeider og kritiker. Siste bok: Haugianerne. Enevelde og undergrunn (Cappelen Damm, 2022).

1. *

Se Arno Berg: «Tukthuset» i St. Hallvard 1937, s. 55–56.

2. *

Se f.eks. Johanne Bergkvist: «En Haard og Dyr Tid». Fattigdom, tigging og løsgjengeri i Christiania 1790–1802, Oslo: masteroppgave, IAKH, UiO 2008; Marit Slyngstad: Ulydighet og straff. Intensjoner og praksis i statsmaktens bekjempelse av fattigdomsproblemet – en undersøkelse med utgangspunkt i tukthusforordningen av 2. desember 1741 og de innsatte lemmer ved Christiania tukthus i perioden 1741–63, Oslo: Tingbokprosjektet 1994; Karen-Marie Stokke: Mellom tjenestetvang og tukthusstraff. Løsgjengerbestemmelser i praksis, Aker 1776–1787, Oslo: masteroppgave, IAKH, UiO 2019.

3. *

Deler av historien om disse omveltningene fortelles i Valentin Groeblers fantastiske bok Who Are You? Identification, Deception, and Surveillance in Early Modern Europe, New York: Zone Books 2009.

4. *

Anton Christian Bang: Hans Nielsen Hauge og hans samtid. Et tidsbillede fra omkring aar 1800, Kristiania: Gyldendalske Boghandel 1910 [1874], s. 99.

5. *

Sven G. Eliassen: Tune. 1537–1800, Tune kommune 1978, s. 79.

6. *

Peder Mathiesen Wette fra Trøgstad, som skiller seg fra de andre arresterte predikantene både ved å være selveierbonde og ved å være en godt voksen mann, 50 år gammel, har på seg «1 god Mørkegraa Vadmels Kiol med Vest, 1 Par gode Gule Skind-Boxer og 1 nye Rund hat», helt i tråd med Eliassens beskrivelse. Skomakeren Peder Hansen Roer, derimot, den aller første innesperrede haugianeren på tukthuset (og av forskjellige grunner en mann jeg har et stort og bankende hjerte for), har pakket andre slags klær med seg på vandringen sin: Peter Hansen «har indleveret: 1 gammel graae Kjole, 1 gammel brun spetted Kartuns [kattuns?] Trøye, 1 Par gamle Sorte Fløyels Boxer og et Par gamle Støvler. Ligeledes har han aparte indleveret et gammelt blaat Tørklæde, hvorudi findes indlagt 1 Gl. Rød Trøye, 1 Par gamle graarannede Boxer, 1 blaaranned Nathue, 1 Par blaae rannede Uldvanter, 3 gode Skiorter». Merk at selveierbondens klær gjennomgående beskrives som «gode», mens den omreisende skomakerens klær stort sett er «gamle».

7. *

Jf. Carlo Ginzburg: Threads and Traces, Berkeley, Univ. of California Press 2012, s. 204.

8. *

Dette er brevet sånn som det ser ut i den maskinskrevne transkripsjonen som ble den gjort av historikeren Ingolf Kvamen en gang på 1960-tallet, da han redigerte Hans Nielsen Hauges samlede brev i en trykt utgave i fire bind. Kvamen gjorde også klar manus til en samlet utgave av alle de andre brevene skrevet av haugianerne, men dette prosjektet ble aldri fullført som bok. Arkivverket har likevel gjort hele denne enorme brevsamlingen digitalt tilgjengelig, og Mikkels brev fra 1800 kan leses her