Av
Trygve Riiser Gundersen

Essay. Publisert 29. januar 2024.

Av
Trygve Riiser Gundersen

Essay. Publisert 29. januar 2024.

Trygve Riiser Gundersen

Født 1970. Forlagsmedarbeider og kritiker. Siste bok: Haugianerne. Enevelde og undergrunn (Cappelen Damm, 2022).

1. *

Originalen befinner seg på Nasjonalbiblioteket i Oslo og kan observeres digitalt her: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20221125_00022_blds_01731_justert. Milter Lunds tegning er særlig kjent i offentligheten i forbindelse med at den ble reprodusert som utbrett i Ludvig Daaes byhistoriske klassiker Det gamle Christiania, (Christiania: Cappelen 1891). Etter 1891 har flere – deriblant meg selv i den først publiserte utgaven av dette essayet – antatt at denne reproduksjonen hos Daae var en nøyaktig fotografisk kopi av originalen. Men Daaes reproduksjon er i stedet lagd ut fra et såkalt pantografi – en kopi produsert ved hjelp av en pantograf, et særegent redskap som før Xerox-maskinen ble brukte til å kopiere tegninger i en forstørret eller forminsket skala. Pantografier er imidlertid ikke nøyaktige kopier, har jeg nå lært, og den store papiroriginalen ser nokså forskjellig ut fra reproduksjonen hos Daae. Den aller viktigste forskjellen er kanskje at Milter Lunds navn i reproduksjonen er gjengitt som Mitter Lund, på grunn av en strek som har blitt for lang under pantograferingen. Den feilen har forplantet seg til flere referanseverk, før den til slutt havnet i mitt essay. Den hemmelighetsfulle tegneren og auditøren jeg skriver om her heter altså uomtvistelig Milter Lund – jeg er glad hvis jeg nå kan bidra til å gi ham hans rette navn tilbake. Det er bare å beklage feilene i den opprinnelige versjonen av essayet, som nå er rettet opp – i tillegg til at illustrasjonen nå er hentet fra Nasjonalbibliotekets original. En stor takk til den årvåkne og alltid like kunnskapsrike Arthur Tennøe på Nasjonalbiblioteket, som raust ryddet opp i misforståelsene mine.

2. *

Informasjonen om Milter Lund er hentet fra Olai Ovenstad: Militærbiografier. Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814, bind 2, Oslo: Norsk slektshistorisk forening 1949, s. 134. Se også oppslaget om ham i Norsk kunstnerleksikon på nett, nkl.snl.no.

3. *

Vi kan selvfølgelig gjette, ut fra de spredte opplysningene vi har. På tegningen omtaler Lund seg selv som «reduceret auditeur». Det vil i samtidas terminologi si at han var erklært overtallig i offiserstillingen sin, og ikke for øyeblikket tjenestegjorde. Den som var «reduceret» fikk likevel beholde den militære tittelen sin, kanskje også en viss lønn av staten i påvente av en mulig ny posisjon. De militære rullene viser at Lund ble «redusert» fra auditørposten sin i april 1744, og ikke kom i aktiv militær tjeneste igjen før seinsommeren 1751. Det året Milter Lund tegnet prospektet, var han altså uten full fast inntekt fra staten. Kanskje tegnet han derfor utsikten over Christiania som en slags egenreklame, for å få demonstrert talent eller initiativ eller lokalkunnskap overfor folk som kunne gi ham jobb. I så fall er det naturlig å se for seg at tegningen ble lagd til en av Christiania-samfunnets viktige menn på 1740-tallet, enten i storborgerskapet eller i den militære ledelsen. Det enorme formatet styrker en sånn antagelse. Formatet er sikkert også med på å forklare at prospektet ble tatt vare på, og til slutt havnet i våre arkiver i dag. Takk til Ola Teige for opplysninger om hva det ville si å være «reduceret» i en norsk 1700-tallskontekst. 

4. *

Selv de små ytterligere bitene vi har bevart av den gåtefulle Milter Lunds liv, hører til inni her, mener jeg. Ifølge den siste av kildene som gir oss litt informasjon om auditør Lunds liv, nemlig oberstløytnant J.C.W. Hirschs håndskrevne Fortegnelse over danske og norske officerer nedtegnet mellom 1888 og 1907, fikk vår helt altså på ny stilling i militæret i 1751. Noe må likevel ikke ha vært helt riktig: Allerede i 1753 søkte Lund seg vekk fra auditørstillingen i det Norge han hadde tegnet så vakkert, fordi han ikke kunne «taale Klimatet». Kildene opplyser ikke om Lund faktisk endte med å overdra stillingen, slik han fikk tillatelse til, men i 1761–63 tjenestegjorde han i alle fall i det midlertidige norske grensevakt-detasjementet i grevskapet Holstein nord i Tyskland. Selv om klimaet muligens var bedre i Holstein enn i Christiania, endte Lund tilbake i Norge, hvor han døde i 1765 på gården Bredtvedt i Aker, som han eide. Sånn: Nå vet du trolig mer om Milter Lunds liv enn noen har gjort på et par hundre års tid. Lenke til den relevante siden i Hirschs fortegnelse: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22712790#471856,84400038. Og en stor takk til Ola Teige for virtuose kildesøk rundt dette. (Gården Bredtvedt ble seinere kjøpt av Hans Nielsen Hauge, så for min del henger alt virkelig sammen med alt på dette punktet.)

5. *

Kanselliets erklæring er sitert i sin helhet i Trygve Riiser Gundersen: Haugianerne. Enevelde og undergrunn. Bind 1: 1795–1799, Oslo: Cappelen Damm 2022, s. 563–64. Jeg skriver om tukthuset på side 567–613 i den boka, her finnes også referanser til relevant litteratur om tukthusbygningen og dens historie.

6. *

Hovedinngangen til fengselet lå omtrent vis-à-vis der Gunerius ligger i dag – det vil også si omtrent der deler av Plata-miljøet nå har blitt fordrevet, det er en slags hukommelse i det. Tukthusbygget ble altså endelig revet i 1938, og Arbeidersamfunnets plass med Samfunnshuset (Sentrum scene) samt de moderne kvartalene rundt ble anlagt på det gamle tukthusområdet. Deler av tukthusmuren kan fortsatt ses på begge sider av Calmeyers gate. Under gravearbeider på Arbeidersamfunnets plass i forbindelse med at det kom et nytt trafikkmønster der på 1980-tallet, oppdaget man deler av den gamle tukthuskirkegården under plassen. Etter en enkel utgraving ble den gamle kirkegården på ny fylt igjen og asfaltert, i dag spaserer vi oppå den. For de som vil lese mer om utgravingen, samt om de oppgravde skjelettene fra tukthuskirkegården som i dag er en del av samlingene til Universitetet i Oslo, går det an å klikke seg inn på denne artikkelen: Rose Drew / Gwyn Madden: «Loss of identity in nineteenth-century Norway: Oslo's House of Correction», i Journal of the Royal Anthropological Institute, Special Issue: Forensic anthropology, Vol. 29, nr. S2, september 2023, s. 94–115, https://doi.org/10.1111/1467-9655.13994

7. *

Se Arno Berg: «Tukthuset» i St. Hallvard 1937, s. 47–87.

8. *

Hilary Mantel: A Memoir of My Former Self And Other Writings, London: John Murray 2023, s. 246. Sitatet her er hentet fra den første av en serie foredrag Mantel i 2017 holdt om den historiske romanen, de såkalte Reith Lectures – foredragene anbefales på det varmeste.