Av
Ingmar Meland

Essay. Fra Vinduet 1/2017.

Av
Ingmar Meland

Essay. Fra Vinduet 1/2017.

Ingmar Meland

Født 1966. Førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU Trondheim.

1. *

Nils Gilje var ute i Klassekampen 02.12.2015 og hevda under overskrifta «Hatets filosofi» at jødehatet er djupt rotfesta i Heideggers filosofi, og at dei svarte hefta tydeleg viser dette. Sjølv skreiv eg i forlenging av diskusjonen i Tyskland eit langt essay om Ernst Cassirers kritikk av Heidegger, med vekt på både filosofiske og politiske aspekt. Sjå Ingmar Meland, «Cassirers kritikk av Heidegger. Eit filosofisk-politisk oppgjer», i Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie, 2014 (salongen.no/?p=2696, sist vitja 08.02.2017).

2. *

Peter Trawny, Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt am Main, 2014, s. 11. Sjå også s. 119–21.

3. *

Rüdiger Safranski, En mester fra Tyskland. Heidegger og hans tid, omsett av Hans Christian Fink, Gyldendal, København, 1998 [1994].

4. *

Emmanuel Faye, Heidegger. The Introduction of Nazism into Philosophy in Light of the Unpublished Seminars of 1933-1935, omsett av Michael B. Smith, Yale University Press, New Haven og London, 2009. Nils Gilje skreiv ein omtale av boka til tidsskriftet Arr 4/2010, under overskrifta «Heideggers filosofi og den tyske nasjonalsosialismen». Den var publisert av nettstaden Salongen året etter (sjå salongen.no/?p=833, sist vitja 15.02.2017), men nokon diskusjon fylgde ikkje her i landet. Internasjonalt fekk boka til Faye ganske hard medfart, også frå forskarar som er kritiske til Heidegger, slike som Richard Wolin og Peter E. Gordon.

5. *

Sjå Faye, op.cit., s. 319.

6. *

Hugo Ott, Fallet Heidegger, i serien Historia och samhällsvetenskap, omsett av Yngve Andersson, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 1989. Originaltittel: Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1988.

7. *

Pierre Bourdieu, The Political Ontology of Martin Heidegger, omsett av Peter Collier, Polity Press, Cambridge og Oxford, 1991, s. vii.

8. *

Olav Gundersen et al. (red.), Heidegger og nazismen, Agora 4/1988–1/1989. Eivind Tjønneland, «Heidegger og nazismen – noen hovedtrekk ved debatten i Frankrike», i Samtiden 1/1989, s. 67–74.

9. *

Thomas Sheehan, «Heidegger and the Nazis», (nybooks.com/articles/1988/06/16/heidegger-and-the-nazis, 16.06.1988, sist vitja 15.02.2017).

10. *

Oppslaget om Heidegger og nazismen på Wikipedia gir eit godt oversyn over stridsspørsmål og litteratur (en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger_and_Nazism, sist vitja 08.02.2017).

11. *

Guido Schneeberger, Nachlese zu Heidegger. Dokumente zu seinem Leben und Denken, Bern, 1962.

12. *

Den til dags dato beste og mest omfattande idéhistoriske analysen av «Davos 1929» er Peter Eli Gordon, Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts og London, 2010, men når det gjeld filosofisk djupn og breidd, blir den overgått av bidraga i Dominique Kaegi og Enno Rudolph (red.), Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation, Cassirer-Forschungen, Band 9, Felix Meiner Verlag GmbH, Hamburg, 2002. Den kortaste og beste framstillinga av kva det dreidde seg om i høve til Kant-tolking, og kva møtet fekk å seie kulturelt sett, er framleis å finne hjå Michael Friedman, A Parting of the Ways. Carnap, Cassirer, and Heidegger, Open Court, Chicago og La Salle, Illinois, 2000. Eit solid norsk bidrag til diskusjonen, som diverre har fått altfor lite merksemd, finst i Hein Berdinesen og Lars Petter Storm Torjussen (red.), Cassirer og Heidegger i Davos, Forlaget Dreyer, Oslo, 2013. Der er også disputten mellom Cassirer og Heidegger prenta i norsk omsetjing s. 24–39. Dag Østerberg laga tidleg ein fin og original analyse av Davos-disputten, som del av ein større kultursosiologisk tematisering av filosofiens forvandling i tida etter sekelskiftet. Den finst i to versjonar, ein frå 1986 – altså før bøkene til Farías og Ott kom ut – og ein frå 1997. Den siste versjonen er meir sosiologiserande og har nok tatt inntrykk av Bourdieu (op.cit.). Sjå Dag Østerberg, «Cassirer og eksistensfilosofien», i Fortolkende sosiologi, Universitetsforlaget, Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø, 1986, s. 207–51; Dag Østerberg, «Filosofiens forandring», i Fortolkende sosiologi II. Kultursosiologiske emner, Universitetsforlaget, Oslo, 1997, s. 247–77. Sjølv har eg gjort ein omfattande studie av kva som sto på spel, både filosofisk og retorisk, mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger i Davos i 1929, samt av verknadshistoria og resepsjonshistoria til dette filosofiske toppmøtet i Davos. Sjå Ingmar Meland, Meaning, Reason and Freedom. An Inquiry into the Philosophical Motives for the Rehabilitation of Ernst Cassirer’s Philosophy, ph.d.-avhandling, UiB, Bergen, 2011, kap. 5–8. Ein kortversjon av analysen finst på norsk i Berdinesen og Torjussen, op.cit., s. 43–81.

13. *

Maurice de Gandillac fortel: «Som tredjeårsstudent ved École normale supérieure i Paris [Normalien «agrégatif»], vart eg, saman med ei lita gruppe av kameratar (mentor var vår unge forgjengar Jean Cavaillès, matematikkfilosofen som15 år seinare fekk den svært lovande karriéren sin brutalt avbroten, då han måtte betale prisen for sin heroiske motstand mot hitlerismen), tilfeldigvis utpeika av direktøren for ENS til å vere assistent ved høgskulekurset i Davos [à la session de la Davoser Hochschule].» Sjå Jean Seidengart (red.), Ernst Cassirer. De Marbourg à New York. L’itinéraire philosophique, Actes du colloque de Nanterre, 12-14 octobre 1988, Les Éditions du Cerf, Paris, 1990, s. 17 (omsett frå fransk av IM).

14. *

Sitert etter Peter Eli Gordon, op.cit., s. 324 (omsett frå engelsk av IM).

15. *

Pos fortel: «Lenge gjekk diskusjonen att og fram, heilt til dei endeleg slutta av. Sjølve slutten var ikkje utan symbolsk tyding: Den storsinna mannen baud fram handa si til opponenten, men den vart ikkje tatt imot.» Sjå Paul Arthur Schilpp (red.), The Philosophy of Ernst Cassirer, i serien The Library of Living Philosophers, Open Court Publishing Company, La Salle, Illinois, 1973 [1949], s. 68 (omsett frå engelsk av IM). Sjå også kva Pos seier om Davos i Berdinesen og Torjussen, op.cit., s. 33–34.

16. *

Østerberg 1997, s. 267.

17. *

Sjå Berdinesen og Torjussen, op.cit., s. 24–39.

18. *

Brevet til Blochmann er datert 12. april 1929. Der heiter der: «Filosofisk sett vann eg ingenting. Cassirer var i diskusjonen særs fornem og nesten for imøtekommande. På den måten fekk eg for lite motstand, noko som sperra for å gje problema den skjerpa formuleringa dei trengte.» Brevet er prenta i Heidegger/Blochmann, Briefwechsel 1918-1969, red. av J.W. Storck, Marbach, 1989, s. 27 f. Sitert etter Kaegi og Rudolph, op.cit., s. 67, note 1. Brevvekslinga mellom Heidegger og Blochmann er elles ei viktig kjelde for Rüdiger Safranski.

19. *

«Heideggers fiendtlighet var i tilbakeblikk egentlig et tegn eller vink. Få år etter vant nasjonalsosialistene riksdagsvalget, hvoretter Hitler ble kansler. Som jøde fant Cassirer det da tilrådelig å forlate landet, sammen med sin familie, mens Heidegger steg mot maktens høyder.» Østerberg 1997, s. 269.

20. *

«Heideggers filosofi er utan tvil den fyrste og mest talentfullt utførte av filosofiske readymades, verk laga for å bli tolka og laga av tolkingsakta, eller meir nøyaktig av samhandlinga mellom ein tolkar som med naudsyn går ut over si tru og ein produsent som, gjennom sine tilbakevisingar, tilpassingar og rettingar, held ved like ei uoverkommeleg kløft mellom verket og ei kvar tolking av det.» Bourdieu, op.cit., s. 92.

21. *

Hans Blumenberg, «Being – A MacGuffin: How to Preserve the Desire to Think», omsett av David Adams, i Salmagundi 90/91, 1991, s. 191–93 (jstor.org/stable/40548278, sist vitja 15.02.2017).

22. *

Thomas Bernhard, Gamle Mestere. Komedie, omsett av Sverre Dahl, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1991 [1985]. For at sitata eg har fletta inn skal vere lett å finne, viser eg i det fylgjande i parentesar til sidetala i denne norske utgåva.

23. *

Når det gjeld historia om korleis det famøse Spiegel-intervjuet kom i stand, er det uomgjengeleg å lese Lutz Hachmeister, Heideggers Testament. Der Philosoph, der Spiegel und die SS, Propyläen, Berlin, 2014. Om rolla til fotografen Digne Meller Marcovicz, sjå s. 16–19.

24. *

Robert Musil, Fra en levende forfatters efterlatte papirer, omsett av Ole Michael Selberg, Solum Forlag, Oslo, 1998 [1975], s. 76–77.

25. *

 Eg er samd med Vittorio Hösle i at dette spørsmålet ikkje kan finne noko fornuftig svar, dersom ein avgrensar det til perioden 1933–1945. Er det til dømes snakk om antisemittisme, så går denne langt tilbake i tysk åndshistorie, i år kan ein nemne Luther, men det er også andre trekk ved den tyske ånda som spelar inn, så som kombinasjonen av pliktetikk og mangelen på tenking om sivil ulydnad / politisk motstand. Det finst ingen tysk John Locke. Sjå Vittorio Hösle, A Short History of German Philosophy, omsett av Steven Rendall, Princeton University Press, Princeton og Oxford, 2017, s. 217. Eg kjem til å fylgje Hösle si framstilling eit stykke på veg. Hösle, op.cit., s. 220–31. Når det gjeld vurderinga av Heidegger, deler eg i grunntrekk Hösle sitt syn, men har kome til dette synet gjennom å lese Ernst Cassirer. Sjå t.d. Meland 2014.

26. *

Det er nesten slik at Ernst Cassirer er det unnataket som stadfestar regelen her, nemleg den regelen som seier at «den tyske ånda» var medskuldig i – eller i alle fall ikkje la to pinnar i kross for å hindre – den tyske katastrofen.

27. *

Sjå Hösle, op.cit., s. 220.

28. *

Richard Rorty, «On Heidegger’s Nazism» (1990), i Philosophy and Social Hope, Penguin Books, Harmondsworth, 1999, s. 192. Etter denne merknaden fortel Rorty ei historie om Heidegger i ei mogleg verd, kor han skil seg frå kona Elfride i 1932, gifter seg med den jødiske studenten sin, Sara Mandelbaum, får sonen Abraham med henne i 1933, osv.. Rorty skjøna etter mitt skjønn ikkje kva slags type Heidegger var. Difor forstod han heller ikkje Heideggers tagnadsretorikk – sigetikken i verka hans.

29. *

Ibid., s. 193.

30. *

Martin Heidegger, Væren og tid, omsett av Lars Holm-Hansen, Bokklubben, Oslo, 2007. Om das Man, sjå fyrste del, fyrste avsnitt, fjerde kapittel, §§ 25–27, s. 109–25. Om den avgjerande augneblinken og Beschlossenheit, sjå fyrste del, andre avsnitt, andre kapittel, §§ 54–60, s. 250–81.

31. *

Martin Heidegger, «Die Zeit des Weltbildes», i GA 5, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1977, s. 75–97. Martin Heidegger, «Spørsmålet om teknikken», i Oikos og techne. Spørsmålet om teknikken og andre essays, red. av Arnfinn Bø-Rygg, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo, 1996, s. 65–94. Martin Heidegger, Kunstverkets opprinnelse, omsett av Einar Øverenget og Steinar Mathisen, Pax Forlag, Oslo, 2000.

32. *

Edward Skidelsky, Ernst Cassirer. The Last Philosopher of Culture, Princeton University Press, Princeton og Oxford, 2008, s. 8.

33. *

Meir om dette i Meland 2014, punkt 3.5. og punkt 4. Jf. også note 1 ovanfor.

34. *

Eg har analysert korleis denne sigetikken til Heidegger var verksam i Davos i 1929 i Meland 2011, s. 264–74. Sjå også Hösle, op.cit., s. 227.

35. *

Rorty, op.cit., s. 191.

36. *

Hösle, op.cit., s. 222.

37. *

Østerberg 1997, s. 272.

38. *

Østerberg 1986, s. 251.