Av
Erik Skjeveland

Anmeldelse. Publisert 11. desember 2000.

Aero
Espen Stueland
Essays, 253 sider
Tiden, 2000

Av
Erik Skjeveland

Anmeldelse. Publisert 11. desember 2000.

Aero
Espen Stueland
Essays, 253 sider
Tiden, 2000

Erik Skjeveland

Født 1961. Cand.philol. i allmenn litteraturvitenskap. Lektor og skribent.

1. *

Næss:105. Sitatet er fra kapitlet om Wittgenstein.

2. *

Sitert i Schneider:42.

3. *

En kunne også valgt å betrakte hver underavdeling som et eget, sammensatt essay, men jeg velger her å se bort fra denne muligheten. 

4. *

Denne tittelen er valgt av tekstens russiske redaktører basert på undertitler som finnes i manuskriptet.

5. *

Se f.eks. Iver B. Neumanns artikkel «Mikhail Bakhtin - dialogisering av personen» i Nytt Norsk Tidsskrift, 3/2000. 

6. *

Bakhtins holdning til absolutter har mange likheter med filosofen Emmanuel Levinas' holdning til ontologi. Robert Young skriver om Levinas: «[...] for according to Levinas ontology itself is the problem. Concerned to find a way to allow the Other to remain as Other, Levinas therefore rejects not only Hegel but Husserl, Heidegger, and Sartre also, and abjures ontology altogether. Because ontology involves an ethico-political violence towards the Other, always to some degree seen as a threat, Levinas proposes ethics in its place [...]» (Young:12, min uth.).