Av
Arve Kleiva

Anmeldelse. Publisert 2. desember 2012.

Compromateria
Thure Erik Lund
Roman, 262 sider
Aschehoug, 2002

Av
Arve Kleiva

Anmeldelse. Publisert 2. desember 2012.

Compromateria
Thure Erik Lund
Roman, 262 sider
Aschehoug, 2002

Arve Kleiva

Født 1960. Forfatter, oversetter og kritiker.

1. *

Har man lest litt retorikk eller adgang til et retorisk oppslagsverk (www.xrefer.com er et av mange gratis oppslagsverk på nettet, med lenker til en rekke fagområder, deriblant retorikk), blir de følgende avsnittene samt fotnoten trolig anmassende. For den som måtte være interessert: I teksten nevnes en rekke av de retoriske figurer som anvendes, fremst oxymoronen (selvmotsigelsen: kald varme), dessuten pleonasmen (smør på flesk: Nes-odd-tangen), kiasmen (speilvending: mønsteret xyz, zyx eller: keiseren har ingen klær, klærne har ingen keiser), peripetien (vendingen, som opptrer markert flere steder i teksten og er direkte tematisk motivert), neologismen (nyordet: grøftetildragelsesmysterium, Compromateria; konstruksjonen bærer store deler av romanen, eklatant tredje og fjerde kapittel, det vil si omtrent halve bokens volum; mange av neologismene er oxymoroner, etc.), dessuten vrimler det av katakreser, synestesier, anakolutier, inversjoner (se note 2), repetisjoner og ellipser; forfatteren lager i tillegg en del nye retoriske begreper, som faktisk letter lesningen, ved siden av å være hysterisk morsomme og/eller skremmende.
Poenget med denne oppramsingen er enkelt og begrenset at trekk som kan forekomme tunge og kaotiske i Lunds skrivestil, er organisert i bestemte, gjenkjennelige mønstre og at de semantiske produktene av denne høyt organiserte skrivestilen er nært beslektede. Poenget kan illustreres i et enkelt faktum: Man kan når som helst gjenkjenne et løsrevet stykke prosa av denne forfatteren, uavhengig av genre, tema eller funksjon f.eks. i handlingen. Gjenkjenneligheten lar seg beskrive stilistisk og analysere tematisk. Tekstens virkelige vanskelighet kunne derfor sies å begynne og slutte et annet sted.

2. *

Oxymoronen er nært beslektet med hyperbolen (billedlig overdrivelse: tusen takk), katakresen (misbruk av språket: nesten plutselig, flat avgrunn), synestesien (forskyvning av sansedata: høre farge, se lyd), inversjonen (omvendt rekkefølge: begynne med slutten) og anakoluten (setninger uten logisk følge innen samme periode), figurer som opptrer nærmest uten opphold i dette og andre av Lunds arbeider, sammen med andre paradokser av ymse slag.

3. *

Man kan innvende at anmelderen bruker termen oxymoron, når figuren snarere er et paradoks, og ha helt rett. Likevel har jeg valgt å fastholde, ja insistere på, termen. Fra et retorisk synspunkt bruker Lund fortellingen – den fortellende setningen – som konjunksjon i en semantisk «motsigelse»; motsigelsen er ikke alltid ren og dermed på glid allerede mot neste konjunksjon, altså fortellingen fortsettelse. Dette kunne drøftes videre, men er allerede ført for langt og har nesten sprengt anmeldelsens mandat.

4. *

Man kan gjerne si at denne allegorien – på dette nivået, det som snevert forstått angår vår verden nå, nyhetsbildet, reklamebildet – har profetiens doble eller ironiske struktur: Hvis man vender om og angrer vil man ikke finne bekreftelsen av den trussel profeten fremsetter på gudens vegne realisert som nyhetsbilde. Trusselen er ikke annet enn en advarsel om hva som ligger i selve saksforholdet, dets «fremtid» ligger i dets «nåtid», hvilket er et misbruk av tidsbegrepet og som sådan talende for profetiens påstand om hendelsens forhold til tid (gjør du ditt og ditt, skjer datt og datt; gjør du derimot slik og slik, går det tvert om sånn og sånn): Hendelsen kan utvikle seg ad undas eller redning; profetens kunnskap om en hendelse angår ikke dens utfoldelse i tid, kun dens iboende mulighet, som brer seg over hele dens faktiske forløp, det vil si dens tid. Saksforholdets krets av figurer er lesbare inntil grensen for sin mulige utfoldelse, kall dem gjerne litterære så det blir fart på begrepene, profeten er i så måte leser; profetiens påstand er at det på noen unntak nær også kunne vært annerledes. Gudens ord er først lest av guden, det kan man være sikker på a priori. Jeg bærer min mulige og nødvendige viten, om meg selv som den langt eldre iakttager av samme øyeblikk i dette øyeblikk, helt uavhengig av om denne (eller noen annen) alderdom siden innfinner seg. Jeg er min egen olding og til en viss grad din. Noen annen epistemologisk mening har ikke vår egen eller verdens alderdom i vårt samfunn, selv om pronomenet «vårt» og agglutinatet «samfunn» er for mye sagt i den sammenheng boken fremstiller og plasserer seg i.