Av
Kjetil Røed

Essay. Publisert 31. mars 2003.

Av
Kjetil Røed

Essay. Publisert 31. mars 2003.

Kjetil Røed

Født 1973. Redaktør for Billedkunst.

1. *

De kan leses i sin helhet på Oslopuls.no (Aftenposten) og Dagbladet.no.

2. *

Har kan man selvfølgelig innvende at «alle vet hva poetisk er», men dette blir åpenbart for vagt når dette legges til grunn i en anmeldelse.

3. *

For en oversikt over andre typer kriterier, se Per Thomas Andersen: "Kritikk og kriterier" (Vinduet, 1/1997). Når det gjelder estetiske kriterier er hovedsaken at teksten skal ha en viss kompleksitet for å ha litterær verdi. Eller motsatt at den har for høy kompleksitet til å ha verdi.Vi kan muligens også antyde at de bruker kognitive kriterier, og dette gjelder særlig Enge, siden graden av intellektuell stimulans er inne i bildet. Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette her.

4. *

Spørsmålet er vel om noen begreper i literaturkritikk kan bli ferdig definerte overhodet. Sett i forhold til dens objekt, altså boka, tviler jeg sterkt på dette. Jeg vil heller tro at det er omvendt: at begrepene hele tiden må omdefineres i forhold til det man leser.

5. *

Denne analysen inviterer til en vidt anlagt diagnose av det litterære feltet og av hvordan litteratur produseres, men jeg skal i denne sammenhengen nøye meg med en skisse av hvordan litteraturkritikkens allianse med makt produserer gyldighet.

6. *

Anti-essensialisme = det litteratursyn hvor vi bestrider at det finnes en litterær essens, noe særegent litterært, eller en litteraritet.

7. *

Problemet her ville nok også være at hvis denne tanken skulle virkeliggjøres ville det være markedets krefter som ville styre resepsjonen, noe som anategelig ville favorisere den anmeldelsesformen jeg stiller meg kritisk til her. Så vi lar det bli med tankeeksperimentet. Poenget skulle imidlertid være tydelig nok.

8. *

Dagbladet, 15.11. 2002.

9. *

Faldbakken trekker faktisk poenget enda et stykke videre: «– Jeg og en kamerat drev et lite kunstforlag en gang og planla å utgi det vi ikke likte på toalettpapir. Så den ideen må Rottem ha rappa fra oss!» (Dagbladet, 13.10.2003). Se forøvrig Kjetil Røed: "En skrivende billedkunstner" (Morgenbladet, 14.3.2003) og "Å gi det subversive en syntaks. Refleksjoner rundt Abo Rasuls Macht und Rebel" (Vinduet nr. 1, 2003). Se særlig kommentarene om Slavoj Žižek.

10. *

Arve Kleiva: Alminneligheter fra Det er synd at noen få skal få ødelegge for alle. Aschehoug, 2003. For ordens skyld: Kleivas essay handler om hverken Rottem eller Rasul, men Thure Erik Lunds Compromateria.

11. *

Morgenbladet, 16.1, 2004.

12. *

Rett skal være rett: anmeldelsene jeg har sitert fra er ikke i sin helhet preget av dette – det finnes partier som er relativt velbegrunnet. Hovedpoenget mitt her er imidlertid å sette fingeren på tendenser i litteraturkritikkens språk og ikke foreta fullstendige analyser av konkrete anmeldelser.

13. *

Vagant, 2/2000.

14. *

Kan dette være å «virre verdensløst omkring?»

15. *

Nå skal det sies at Vagant med sine, mer eller mindre, frilans-skribenter også har en symbolsk makt. Det som ofte er Vagant-anmeldelsens ulempe er nettopp det som er dens fordel: mengden av subjektive momenter, neologismer og metaforer. Ja, faktisk kan også en vegring mot sjabloner, være en ulempe, noe jeg berører helt til slutt i artikkelen.

16. *

Se "Kanonpoesi!" Vagant 1-2, 2003.

17. *

En slik artikkel må eventuelt bli en videreføring av denne.

18. *

For en utforskning av dette perspektivet, se Per Thomas Andersen: "Den allerede leste boka" (Norsk Litterær Årbok, 1986).

19. *

Se begynnelsen av denne artikkel.