Av
Nils Henrik Smith

Essay. Fra Vinduet 2/2008.

Av
Nils Henrik Smith

Essay. Fra Vinduet 2/2008.

Nils Henrik Smith

Født 1980. Forfatter og journalist. Siste bok: Entusiasme og raseri. Artiklar om fotball (Samlaget, 2021).

1. *

Andrew Martin, The Mask of the Prophet: the Extraordinary Fictions of Jules Verne, Clarendon Press, Oxford 1990, s 9.

2. *

Jules Verne, En verdensomseiling under havet. Tiden Norsk Forlag, Oslo 1950, s 9.

3. *

Eg vegrar meg for å nytte omgrepet «roman» om Vernes tekstar, då dei snarare ligg i grenselandet mellom (moralske) allegoriar, (barne)forteljingar og (natur)vitskapleg essayistikk.

4. *

Ibid., s 7.

5. *

Ibid., s 10.

6. *

Ibid., s 15.

7. *

Ibid.

8. *

Ibid., s 16.

9. *

Denne oppfatninga vert problematisert mellom andre av Andrew Martin. Sjå óg: Timothy Unwin: Jules Verne. Journeys in Writing, Liverpool University Press, Liverpool 2005.

10. *

Ibid., s 18-19.

11. *

Dette er ikkje heilt korrekt: den inntil det sjølvutslettande pliktoppfyllande Conseil hopper nemleg etter sin herre i det han ser at han vert skylt over bord. I forlenginga av diskusjonen om Vernes litterære gjeld til Melville kan det vere verd å merke seg at Conseil på mange vis er svært lik ein annan klassisk Melville-karakter, skrivaren Bartleby frå forteljinga ved same namn (1856). Conseils servile standardutsegn, «som herren ønsker», kan lesast som ei sarkastisk omsnuing av Bartlebys udødelege «I would prefer not to», samstundes som det er meir enn eit ekko av Bartleby i professor Aronnax` ironiske karakteristikk av Conseil: «Av naturen var han flegmatisk, av prinsipp var han en ordensmann, av vane var han blitt nidkjær i tjenesten. Livets overraskelser brakte ham aldri ut av fatning, og han var hendig og dyktig i alt han foretok seg. Til tross for sitt navn kom han aldri med råd – selv ikke når man ba ham om det» (s 19). (Conseil tyder råd/rådgjevar).

12. *

Ibid., s 58.

13. *

Ibid., s 62-63.

14. *

Michel Foucault, Seksualitetens historie I: viljen til viten, Pax Forlag, Oslo 1999, s 15-20.

15. *

Homer, Odysséen, (gjendikta av Peder Østbye), Gyldendal Norsk Forlag ASA, Oslo 2000, s 132.

16. *

Ibid., s133-34.

17. *

En verdensomseiling under havet., s 64.

18. *

Hovudhandlinga i En verdensomseiling… finn stad i løpet av 1868. Suezkanalen var då under bygging (han opna i 1869). Det er merkeleg at den elles så opplysningsorienterte Verne ikkje nemner dette. Men han var, som det ofte skin gjennom i bøkene hans, som franskmann ingen tilhengar av det britiske imperiet, og kan difor tenkast å ha vore ambivalent med tanke på å skulle kaste glans over eit britisk imperialt prosjekt.

19. *

Ibid., s 182.

20. *

Ibid., s 183-84.

21. *

Ibid., s 268-70.

22. *

Ibid., s 278.

23. *

Ibid., s 279.

24. *

Ibid., s 280.