Av
Stian Grøgaard

Essay. Fra Vinduet 4/1996.

Av
Stian Grøgaard

Essay. Fra Vinduet 4/1996.

Stian Grøgaard

(1956–2021) Billedkunstner og dr.philos. Teorikoordinator og senere professor ved Statens kunstakademi og Kunsthøgskolen i Oslo. Tidligere redaktør i Agora. Siste bok: Romantiske essays (Forlaget Oktober, 2023).

1. *

Forfatteren Vidme assosierer til Wim Runar Leite i Fløgstads Fyr og Flamme. Da het som bekjent hoved­personen Hertingen. En fik­sjonsfigur som den gang trakk referan­ser til den virkelige Lars Hertervig. Nå blir Hertingen over­budt av en historisk referanse, som assosierer til Fløgstad, og til en hel generasjons flukt til biografi­sjangeren i noen hektiske postmo­derne åttiår. Det som slår en, er hvor fritt Fosse forholder seg til Hertervigs biografi. Kanskje fordi vi vet så lite likevel. Han kan skrive det biografiske ned til null, nettopp fordi refe­ransen er til å stole på.

2. *

Fylogenese, her brukt i Freuds fortolkning av ordet: slektshistorie kontra ontogenese, den individuelle historie.

3. *

Vi kan si at kapit­tel 1 i Fosses roman omhandler forstyr­relsen i selvfølelsen (han er best til å male, men tør likevel ikke møte Gude på aka­demiet osv.), kap. 2 og 3 skamløsheten (onanien på Gaustad, Vidmes behov for en prest), og bind 2 kanskje manien: Hertervigs sinne og rastløshet når «slangen snor seg».

4. *

En slik bruk av ordet «ornament» har jeg fra maleren Leonard Rickard, som ser det som ensbetydende med billedrom eller «stor form». Her opererer det imid­lertid i mer platt betydning som inn­slaget av en maner som i ulik grad også preger det mimetis­ke arbeidet, og som i sin ufullstendighet (ornamentet full­byrdes aldri annet enn på mimesiens bekostning) sterke­re enn noe formid­ler en signatur.

Ornamentet blir ved signaturrollen et mellomområde til skriftbegrepet, både ved sin flerfol­dige påminnelse om materialet, 2 arbei­det med materialet og 3 en slags åndeliggjort materialitet, en «gjorthet» eller artifix.

5. *

Fonosentrisme er Derridas uttrykk for talens hegemoni over skriften i vår kultur (og et helt forvrøvlet poeng om ikke skrift dekker både skrift og tale).

6. *

Repressiv desublimering (etter Herbert Marcuse) betegner en tvungen forgroving av livsformene i konsumsamfunnet, her brukt generelt.