Av
Jan Kjærstad

Essay. Fra Vinduet 2/1984.

Av
Jan Kjærstad

Essay. Fra Vinduet 2/1984.

Jan Kjærstad

Født 1953. Forfatter og tidligere redaktør for Vinduet.

1. *

Angående denne prinsippdiskusjonen slutter jeg meg til Milan Kunderas essay «Hva om romanen forlater oss?» i Vinduet nr. 4, 1983.

2. *

Intervju i Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces, Arena 1982.

3. *

Jfr. Kundera: «Romanens ånd er kompleksitetens ånd.»

4. *

Sheldon Klein m.fl.: Automatic novel writing. A status report. Univ. Wisconsin Computer Science Dept. 1973.

5. *

The Boston Globe, 26. aug. 1977.

6. *

Særlig dette å skulle holde rede på 3. persons pronomenene ‘den’ og ‘det’ når de kan peke tilbake på flere ting, er umåtelig vanskelig for en datamaskin problemer som løses lett av en 3-åring.

7. *

Se bl.a. D. E. Rumelhart; «Notes on a schema for stories», i (Eds.) D. G. Bobrow and Allan Collins:
Representation and Understanding: Studies in Cognitive Science. New York 1975.

8. *

Eksempler på computer-dikt finnes i Richard Conway: Programming for poets. Cambridge, Mass. 1980, s. 210ff.

9. *

Pascal er det språket jeg selv er mest fortrolig med. En god innføring er Richard S. Forsyth: Pascal at Work and Play, New York 1982. Den inneholder også en del uvanlige lære-programmer.

10. *

Jfr. tese 5.6 i Tractatus logico-philosophicus.

11. *

En passant kan nevnes at computer-forbrytelsene forlengst har fått nedslag i krim-genren. Se f.eks. Michael Crichton: «Mousetrap», i Life, january 1984, Special Issue.

12. *

Information juli og august 1982 passim.

13. *

Computeren får ofte rollen som menneskets motstander. Den er noe godt som blir ondt, engelen som gjør opprør mot Gud. Den er noe menneskeskapt som får egen lovmessighet og unndrar seg styring. Jfr. Goethes dikt om trollmannens lærling.

14. *

Spillet 'Half-SAFE' er beskrevet i Bulletin of the Atomic Scientists april 1982; Susan Dahlberg/Tom McNevin: «The name of the game: Half-SAFE».

15. *

Se bl.a. Kyberiaden, Gyldendals Lanterne 1981. Forfatterne vil for øvrig i lang tid framover kunne spille på den uvitenheten som råder angående datamaskiner. Mulighetene til å bløffe er legio. Dette kan selvfølgelig ha seriøse hensikter. Man kan for eksempel bruke det pedagogisk. Dersom en tekst presenteres som computer-generert, vil leseren kanskje minske mistroen som han/hun ellers er tilbøyelig til å møte
eksperimenterende tekster med.

16. *

En popularisert innføring i AI gir Douglas Hofstadter: Gödel, Escher. Bach. Penguin 1980. Begrepet brukes også i den kommersielle industrien. Man snakker da om arbeidet med mekaniske tankeproblemer eller
om kunnskapsbearbeidelsesteknologi.

17. *

Kundera op.cit. gjør oppmerksom på faren ved at «mennesket befinner seg inne i en veritabel reduksjonens virvelvind».

18. *

En frukt av dette arbeidet, Program renessanse, er trykt i (red.) Tron Jensen/Jan Kjærstad: Tekster 1984. Her har jeg forsøkt å dra nytte av algoritmetenkning og kjennskapen til syntaksen i utskrifter fra story-programmer.